SZCZERE POLE

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie poprzez zastosowanie metod arteterapii polegało na integracji seniorów z wychowankami placówki opiekuńczo- wychowawczej. Integracja odbywa się między innymi przez warsztaty skierowane na zainteresowania zarówno młodzieży, jak i osób starszych. Takie zajęcia sprzyjają poszerzaniu horyzontów uczestników oraz prowadzą do trwałych zmian w postrzeganiu drugiego człowieka. Dzieci z placówki opiekuńczo- wychowawczej przygotowują sie do życia w społeczeństwie, mają możliwość nabywania nowych umiejętności pracy w grupie, nawiązania nowych relacji i poszukania autorytetów, natomiast dla seniorów nasze rozwiązanie było nie tylko alternatywą do spędzania wolnego czasu, ale także zacieśnieniem więzi i możliwością przekazania życiowych wartości.

W ramach licencji udostępniamy opracowanie, w którym są zawarte scenariusze warsztatów wraz prezentacją założeń projektu oraz sposobów realizacji, a także raport

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie służy osobom starszym oraz wychowankom Domów Dziecka. Podczas warsztatów zawiązały się więzi
i przyjaźnie między dziećmi, a osobami starszymi. Dzięki warsztatom możliwe było przełamanie barier  międzypokoleniowych, wymiana doświadczeń i wzajemna opieka. Nasze rozwiązanie mogą zastosować wszystkie placówki opiekuńczo- wychowawcze oraz kluby seniorów.

AUTOR INNOWACJI

Tkanka Twórcza to fundacja wspierająca rozwój dzieci i młodzieży. Pracujemy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu. Naszym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego