MODEL DOM

Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym

NA CZYM POLEGA
NASZE ROZWIĄZANIE

To uporządkowany model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej. Model, z jednej strony koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) – gdzie zmiana sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie.

Diagnoza sytuacji w rodzinie i cały model pracy z rodziną opiera się na wykorzystywaniu zasobów rodziny (strenghts-based social work practice). Model odwołuje się do teorii pozytywnej adaptacji w nieprzy-stających warunkach życia – czyli koncentruje uwagę na dostrzeganiu mocnych stron, a nie deficytów w rodzinie. Nawiązuje do prężności rodziny, a więc na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze
działania w obszarach pracy z:

  • samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
  • opiekunem dziecka
  • pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).

Celem pośrednim jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych zarówno pracowników instytucji, jak i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne dzieci w trakcie leczenia lub po przebytej chorobie, jak również ich opiekunów.

KOMU SŁUŻY
NASZE
ROZWIĄZANIE

Model DOM służy rodzinie dziecka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową – zarówno samemu pacjentowi (dziecku po przebytej chorobie onkologicznej), jak i jego najbliższemu otoczeniu (członkom rodziny lub osobom bliskim dziecku i opiekunom). To także model skierowany do osób wspierających te rodziny – psychologów, psychoterapeutów, psychoonkologów, pedagogów w szkołach, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

KTO MOŻE
ZASTOSOWAĆ
NASZE
ROZWIĄZANIE

Lokalni pracownicy różnych instytucji – pracujący w szpitalu (np. lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze), inni pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na terenie środowiska lokalnego rodziny oraz pracownicy szkół i przedszkoli (pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy szkolni).

JAKIE MATERIAŁY
UDOSTĘPNIAMY
W RAMACH
LICENCJI

Podręcznik Model DOM, Instrukcja korzystania z Modelu DOM, scenariusze zajęć z psychoedukacji, narzędzia diagnostyczne dla instytucji, osób które będą wykorzystywały Model DOM, wzory umów. Wszystkie materiały będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie Fundacji.

KIM
JESTEŚMY

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu – powstała 28 grudnia 1992 roku w Poznaniu powstała przez rodziców, których dzieci zmagały się z chorobą nowotworową. Od ponad dwudziestu lat pomagamy kolejnym dzieciom i ich rodzinom. Z Fundacją współpracuje grupa wolontariuszy, których bezinteresowna pomoc nie tylko umila dzieciom czas spędzany na oddziałach, ale umożliwia także realizację celów statutowych Fundacji. Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi, a w szczególności, organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci, pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi, działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych, organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego, pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin, działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Model DOM jest kontynuowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ pt. Wielkopolski Program
Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej – Wielkopolska Onkologia Dziecięca. www.wielkopolskaonkologiadziecieca.pl

GDZIE MOŻECIE
NAS ZNALEŹĆ
I JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ

Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu,
ul. Bukowska 74/1, 60 – 811 Poznań,
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl,
tel.: 601 937 116,
mail: projekt@fundacjapomocydzieciom.com.pl,

POBIERZ TEASER