FAQ

W ramach jakiego Projektu udzielamy wsparcia?

Wsparcie udzielane jest w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto jest realizatorem Projektu?

Realizatorem Projektu jest DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Towarowej 37, 61 – 896 Poznań. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w Zakładce: O nas.

Na jakie inicjatywy i jakiego wsparcia udzielamy?

Wsparcia finansowego w wysokości do 50 000,00 zł, jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego na innowacyjne narzędzia, metody lub rozwiązania dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych. Wsparcie takie otrzyma 45 najlepszych pomysłów, spośród których 9 przygotowanych zostanie do wdrożenia na szeroką skalę.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Uczestnikiem Projektu może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych. Szczegółowe warunki udziału zamieszczone zostały w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!

Jak zgłosić pomysł na innowację społeczną?

To bardzo proste! – Wystarczy kilka kroków:

  1. Zapoznaj się z Regulaminem udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru.
  2. Sprawdź terminy naboru publikowane w Zakładce: Aktualności. Pierwszy rozpoczął się już w lipcu!
  3. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie w Zakładce: Aplikuj – Zgłoś swój pomysł. Sprawdź czy zgłoszenie wypełnione zostało zgodnie z Instrukcją!
  4. Prześlij wypełniony elektroniczny formularz zgłoszeniowy do Biura Projektu (poprzez użycie przycisku „Wyślij”). Pamiętaj, aby Twój pomysł wpłynął do Biura Projektu w danym terminie naboru!
  5. Śledź wyniki Konkursu na stronie w Zakładce: Aktualności.

MASZ PYTANIA NA ETAPIE APLIKOWANIA O WSPARCIE – ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI BIURA PROJEKTU! JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI! Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikować będziemy w Zakładce: FAQ.

A jak się z nami skontaktować?

Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 37  w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@emidruk.nazwa.pl.

Dlaczego warto zgłosić swój pomysł właśnie do naszego Projektu?

Ponieważ: POMAGAMY już na etapie dopracowywania pomysłu na innowację społeczną! ZAPEWNIAMY wsparcie Zespołu doświadczonych Ekspertów – Specjalistów z różnych dziedzin, Mentorów, Koordynatorów! DZIELIMY SIĘ naszym wieloletnim biznesowym doświadczeniem w inkubowaniu pomysłów! DZIAŁAMY w oparciu o zasady PARTNERSTWA I ETYKI BIZNESOWEJ!

Jaki jest okres realizacji Projektu?

Projekt realizowany jest od 1 marca 2016 r. do 31.12.2018 r., w tym planowane terminy naboru pomysłów: lipiec – wrzesień 2016 r. (I nabór) oraz czerwiec – sierpień 2017 r. (II nabór).

Jaki jest zasięg terytorialny realizacji Projektu?

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Oznacza to, iż Pomysłodawcą może być każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania (w przypadku osób indywidualnych) czy siedziby (w przypadku podmiotów), pod warunkiem spełnienia warunków udziału zamieszczonych w Regulaminie udziału w Projekcie (rozdz. III.1.) dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru.

Gdzie można znaleźć informacje o zasadach aplikowania o wsparcie oraz zasadach realizacji umów?

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie udziału w Projekcie wraz z załącznikami dostępnym w Zakładce: Aplikuj – Zasady naboru. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami!