O PROJEKCIE

Dowiedz się więcej o naszym projekcie

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL PROJEKTU

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie całej Polski.

Wartość Projektu wynosi: 4 042 974,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 3 921 074,50 zł (ze środków europejskich: 3 812 120,65 zł, ze środków dotacji celowej: 108 953,85 zł).

Ścieżkę uczestnictwa w Projekcie przedstawia poniższy schemat:

NABÓR GRANTOBIORCÓW
NABÓR GRANTOBIORCÓW
-dwa otwarte nabory w trybie konkursowym
– trzy etapowy proces oceny pomysłów
– decyzja o przyznaniu dofinansowania
UDZIELANIE
UDZIELANIE GRANTÓW
– szczegółowe opracowanie zasad realizacji – współpracy – Inkubator – Innowator
– wsparcie ekspertów
– podpisanie umowy
WSPARCIE GRANTOBIORCÓW
WSPARCIE GRANTOBIORCÓW
– Przygotowanie do wdrożenia
– Testowanie skali mikro
– Ewaluacja rozwiązania
– Produkt finalny
UPOWSZECHNIENIE POMYSŁÓW
UPOWSZECHNIENIE POMYSŁÓW
– konferencja upowszechniająca
– folder promocyjny
– regionalne konferencje sieciujące
– filmy promocyjne
– promocja w mediach