Społeczna Sieć Współpracy

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Rozwiązanie polega na organizowaniu opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poza godzinami opieki instytucjonalnej (szkoły, przedszkola). Opiera się ono na współpracy rodziców, opiekunów, wolontariuszy oraz opcjonalnie instytucji i organizacji. Rozwiązanie zakłada prowadzenie zajęć przez wolontariuszy i rodziców na zasadnie nieodpłatnego porozumienia i wymiany korzyści.

W ramach licencji udostępniamy podręcznik „Społeczne Sieci Współpracy“

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie kierowane jest głownie do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz do samych osób zależnych

Nasze rozwiązanie mogą stosować zarówno instytucje, organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne, np. rodzice i opiekunowie osób zależnych, ma ono bowiem charakter samopomocowy.

AUTOR INNOWACJI

Fundacja „Zielony Słoń“. Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą działalnością edukacyjną w obszarze edukacji pozaformalnej. Prowadzimy projekty krajowe
i międzynarodowe dla różnych grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Organizujemy wymiany międzynarodowe, wyjazdy, warsztaty i zajęcia mające na celu poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności kluczowych, takich jak języki obce, komunikacja, integracja społeczna i międzykulturowa.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego