EMO – pomocnik

innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

EMO-POMOCNIK-INNOWACYJNY MODEL WSPIERAJĄCEGO ICH KONDYCJĘ EMOCJONALNĄ I PSYCHICZNĄ. Model oddziaływuje wspierająco poprzez udostępnienie narzędzia on-line do monitorowania kondycji psychicznej wraz z materiałami: edukacyjnymi, rekomendacjami i mapującymi miejsca/instytucje, które udzielają szerokiej pomocy osobom zależnym i ich opiekunom. W ramach licencji udostępnianymi materiałami są: Instrukcja dla użytkowników portalu, Wizualizacja modelu, Narzędzie do monitorowania kondycji psychicznej, Rekomendacje w zakresie sposobów wsparcia psychicznego dla instytucji Materiały edukacyne (podręcznik i poradnik) dla soób zależnych i ich rodzin w zakresie autoterapii i wspierania chorego doświadczającego problemów natury emocjonalnej Zmapowane formy wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Grupa docelowa odbiorców produktu finalnego innowacji to dorosłe (powyżej 18 r.ż) osoby zależne (niepracujące i nieuczące się, pozostające pod opieką rodzin zważywszy na swoją zależność wynikającą z niepełnosprawności, zaawansowanego wieku; zarówno kobiety jak i mężczyźni) i ich opiekunowie (bez względu na płeć). Grupa użytkowników to instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób zależnych i ich rodzin.

AUTOR INNOWACJI

Fundacja InterLinks jednym z głównych celów fundacji jest wspieranie działań społecznych i wolontariatu, w tym osób starszych i niepełnosprawnych w Polsce jak na projektach międzynarodowych. Fundacja posiada solidną infrastrukturę w postaci własnego biura, sali szkoleniowej oraz sprawdzonych wolontariuszy. Doświadczenia w działalności społecznej, szczególnie w kontaktach z osobami starszymi niepełnosprawnymi założycielki Fundacji Joanny Jabłońskiej (m.in. długoletnia opieka nad babcią) skłoniły ją działania w tym kierunku. Zrealizowała z powodzeniem wiele projektów pracując najpierw w administracji samorządowej Wielkopolski, a później na prywatnej uczelni, w branży szkolnictwa wyższego i w trzecim sektorze. Od wielu lat szkoli i wspiera organizacje NGO.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego