ArtEMO

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Głównym celem wprowadzenia innowacji społecznej jest wsparcie osób ze spektrum autyzmu poprzez innowację społeczną w postaci metody rozwoju umiejętności społecznych, opartej na zastosowaniu narzędzi o charakterze artystyczno-plastyczym, zapewniających oddziaływanie w sferze społeczno-komunikacyjnej.

Metoda pozwoli na metodycznie poprawne identyfikowanie i podejmowanie problemów rozwojowych w zakresie umiejętności społecznych z uwzględnieniem pracy dotyczącej emocji (nazywania i komunikowania stanów emocjonalnych, kształtowania nastroju osoby zależnej), a także rozwijania sprawności manualnej (koordynacji ruchów)

W ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Wielkich Jutra opracowaliśmy: skrypt zawierający m. In. Informacje pojęciowe, Standardy Pracy, Procedury Postępowania, 16 scenariuszy zajęć, wzory Kart Postępów, a także Raport zawierający: sugestie i uwagi po testowaniu Innowacji.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Rozwiązanie służy przede wszystkim osobom zależnym, ale również opiekunom tych osób, wśród których można wskazać w szczególności rodziców/opiekunów prawnych, psychologów, pedagogów specjalnych lub inne osoby o kwalifikacjach / kompetencjach umożliwiających pracę z osobami ze spektrum autyzmu. Osoby zależne stanowiące grupę docelową mają zaburzone wzorce komunikacji społecznej, budowania relacji z otoczeniem oraz aktywności i zainteresowań. Mogą to być osoby ze spektrum autyzmu, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.

AUTOR INNOWACJI

Fundacja Art Couture jest polską organizacją pozarządową non- profit z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w rozszerzeniu nabytej już wiedzy, umiejętności oraz w zdobyciu niezbędnego doświadczenia do dalszego rozwoju kultury kreatywnej. Naszym celem jako fundacji jest przedstawienie sztuki jako produktu użytkowego mającego służyć osobom w pełni rozwiniętym, jak również osobom zależnym

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego